3.30km → Porto Camba → 5.30km → As Eiras
To Santiago: 
176.30
Altitudine: 
945