1.00km → Fragmoreira → Poio
To Santiago: 
98.00
Altitudine: 
80