2.00km → Vilarello → 2.50km → O Outeiro
To Santiago: 
77.10
Altitude: 
780