0.90km → Río Arnoia → 2.30km → A Pousa
To Santiago: 
131.20
Altitude: 
455