2.50km → O Outeiro → 1.90km → A Gouxa
To Santiago: 
74.60
Altitude: 
700