6.00km → Puxallos → Pontenoufe
To Santiago: 
62.90
Altitude: 
650