2.00km → Vilarello → O Outeiro
To Santiago: 
77.10
Altitudine: 
780