Camino de Santi... (not verified) said:

If you can run ......run away