3.30km → Porto Camba → 5.30km → As Eiras
To Santiago: 
176.30
Seehöhe: 
945