3.30km → Porto Camba → As Eiras
To Santiago: 
176.30
Seehöhe: 
945