1.10km → A Broza → 3.00km → Piñeiro
To Santiago: 
126.90
Seehöhe: 
290