2.70km → Laranjeiras → 1.10km → Vendas
To Santiago: 
424.60
Altitude: 
365