1.30km → Gontumil → 1.70km → Fontoura
To Santiago: 
129.50
Altitude: 
200