1.00km → Fragmoreira → Poio
To Santiago: 
98.00
Altitude: 
80