1.00km → Fragmoreira → 1.90km → Poio
To Santiago: 
98.00
Altitude: 
80