5.60km → Baxoia → Sigüeiro
To Santiago: 
24.00
Altitude: 
315