1.50km → Foxos → 0.60km → Teiguín
To Santiago: 
127.30
Altitude: 
537