Montán → 1.00km → Fontearcuda → 2.20km → Furela
To Santiago: 
123.70
Altitude: 
735