0.50km → Burgueiros → Ponte Maceira
To Finisterre: 
73.50
To Muxía: 
71.40
Altitude: 
185