→ 0.50 → Burgueiros → 0.80km → Ponte Maceira

Altitude
185
To Finisterre
73.50
To Muxía
71.40