1.00km → Hermidon → Bendillo
To Santiago: 
186.70
Altitude: 
241