2.80km → A Penela → 2.20km → A Eirexe (Rodeiro)
To Santiago: 
71.00
Altitude: 
594