1.10km → Gombra → Mouzas
To Santiago: 
70.00
Altitude: 
30